شنبه 12 تير 1395

  ***  جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، بیست و سه ساله شد  ***


  بازدید از فضای کارگاه ها، محل اقامت هنرمندان، سالن اختتامیه و 
  برگزاری جلسات برنامه ریزی بیست و سومین جشنواره جوانان در شهرستان سنندج
  25 و 26 خرداد 1395    

    

    

    

  اخبار و رويدادها